VDO CLIPS

01/12/2022

"เพราะความสุขที่แท้ในชีวิตคน..อยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอ"

กิเลศในใจคน
ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น
ยิ่งถม ยิ่งลึก ก็ยิ่งโลภ ไม่มีวันจบสิ้น
การตามใจกิเลศก็เหมือนการถมหลุมดำในใจ "ที่ไม่มีวันเต็ม"

ชีวิตผู้ใดที่วนเวียนอยู่ในวิถีนี้
ชีวิตผู้นั้นไม่มีวันพบความสุขที่แท้..จากคำว่าพอ

"เพราะความสุขที่แท้ในชีวิตคน..อยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอ"

#ธรรมทาน