VDO CLIPS

12/08/2022

"เจริญขึ้น" หมายความว่า ยึดมั่น ถือมั่นน้อยลง มีความเลว ความชั่ว หรือการเบียดเบียนน้อยลง

วันนี้วันพระ
"เจริญขึ้น"
ต้องหมายความว่า
ยึดมั่น ถือมั่นน้อยลง
มีความเลว ความชั่ว
หรือการเบียดเบียนผู้อื่นน้อยลง
นั่นจึงจะเรียกว่า "เจริญขึ้น"

-พุทธทาส ภิกขุ-

#ธรรมทาน #benznk