VDO CLIPS

28/07/2022

วันนี้วันพระ-โปรดสังเกตดูให้ดีว่าสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ #benznk

วันนี้วันพระ
โปรดสังเกตดูให้ดี
ว่าสิ่งที่ทำให้เราทุกข์
บ่อยที่สุดในแต่ละวัน
ไม่ใช่ "พฤติกรรม" ของคนอื่น
แต่คือ "ความคิด" ของเราเอง

#ธรรมทาน #benznk