VDO CLIPS

01/04/2022

วันนี้วันพระ เมตตา อภัย ปล่อยวาง โกรรคือกรรม เกลียดคือเวร ทุกข์คือเจ็บ ปลงคือจบ สงบคือดีวันนี้วันพระ

เมตตา อภัย ปล่อยวาง
โกรรคือกรรม เกลียดคือเวร
ทุกข์คือเจ็บ ปลงคือจบ สงบคือดี

#ธรรมทาน #benznk