VDO CLIPS

13/07/2022

วันนี้วันพระ วันอาสาฬหบูชา- หลวงพ่อชา สุภัทโท-

วันนี้วันพระ

วันอาสาฬหบูชา

การสำรวมกาย วาจาใจ
เรียกว่า ศีล
จิตสงบ เรียกว่า สมาธิ
รู้ทันเมื่อมีอารมณ์มากระทบ
รู้ตามความเป็นจริง
เรียกว่า ปัญญา

- หลวงพ่อชา สุภัทโท-

#ธรรมทาน #benznk