VDO CLIPS

06/07/2022

วันนี้วันพระ มนุษย์ชอบไขว่คว้า หาในสิ่งที่ตนไม่มี เพราะคิดว่านั้นคือ ความสุข

วันนี้วันพระ
มนุษย์ชอบไขว่คว้า
หาในสิ่งที่ตนไม่มี
เพราะคิดว่านั้นคือ ความสุข
จนลืมไปว่า ความสุขที่แท้จริง
คือ ความพอใจในสิ่งที่ตนมี

#ธรรมทาน #benznk