VDO CLIPS

24/04/2022

วันนี้วันพระ #ธรรมทาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันนี้วันพระ

"อย่าสำคัญตน"
ฝึกมองตัวเองให้เล็กเข้าไว้
หมายความว่า จงเป็นคนตัวเล็ก
อย่าเป็นคนตัวใหญ่..จงเป็นคนธรรมดา
อย่าเป็นคนสำคัญ..เวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา
อย่าไปให้ความสำคัญ..กับตัวเองมากไป

- สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก -

#ธรรมทาน #benznk