VDO CLIPS

30/04/2022

วันนี้วันพระ คนที่ไม่พัฒนา ไปหาสุขข้างนอก..แต่ข้างในทุกข์ ส่วนคนที่พัฒนาแท้..ข้างในสร้างสุข

วันนี้วันพระ

คนที่ไม่พัฒนา
ไปหาสุขข้างนอก..แต่ข้างในทุกข์
ส่วนคนที่พัฒนาแท้..ข้างในสร้างสุข
"เจอทุกข์ ก็พลิกเป็นสุขได้"

- สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ -

#ธรรมทาน #benznk