VDO CLIPS

24/02/2022

วันนี้วันพระ

วันนี้วันพระ

ความสุขเกิดจาก..ความพอดี
ความพอดีเกิดจาก..ความพอใจในสิ่งที่มี

แม่ชี ศันสนีย์ เสถียรสุต

#ธรรมทาน #benznk