VDO CLIPS

13/02/2023

พยายามมีชีวิตอยู่กับความเมตตาไว้ ความปรารถนาดีของเรา ดูแลรักษาจิตใจของเราให้มันดี

พยายามมีชีวิตอยู่กับความเมตตาไว้
ช่วงนี้เราก็แผ่ความปรารถนาดีไป อวยพรเขา
คนไหนมีความสุข ก็ขอให้มีความสุข
คนไหนมีความทุกข์ ก็ให้พ้นจากความทุกข์

ความปรารถนาดีของเรา เขาจะรับได้หรือไม่ได้ อยู่ที่ตัวเขาเอง
แต่คนที่ได้ทันทีคือตัวเรา
เพราะใจเราร่มเย็นทันทีเลย มีความสุข
เพราะฉะนั้นเราพยายามมีชีวิตอยู่กับความเมตตาไว้

ดูแลรักษาจิตใจของเราให้มันดี
ถ้าจิตใจเราดี จิตใจเราร่มเย็น
เรานึกถึงใคร กระแสของความสงบสุข ความร่มเย็นก็แผ่ออกไป
ถ้าเขามีบุญพอ เขาก็รับได้

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช