VDO CLIPS

20/08/2022

ชีวิตที่มีแต่ความสบายได้ทุกอย่างที่ปรารถนา ดูเหมือนเป็นชีวิตที่น่าอิจฉาแต่แท้จริงเป็นชีวิตที่เสี่ยง

วันนี้วันพระ
ชีวิตที่มีแต่ความสะดวกสบาย
ได้ทุกอย่างที่ปรารถนา
ไม่รู้จักความผิดหวังนั้น
ดูเหมือนเป็นชีวิตที่น่าอิจฉา
แต่แท้จริงเป็นชีวิตที่
เสี่ยงอันตรายอย่างยิ่ง
เพราะขาด ภูมิคุ้มกันความทุกข์

- พระไพศาล วิสาโล -

#ธรรมทาน #benznk