VDO CLIPS

30/12/2022

จงทำหน้าที่ให้ดี โดยไม่มีความทุกข์ ให้สงบ เย็น และ เป็นประโยชน์

“อย่าไป “บ้ากับชีวิต” ให้มาก เพราะมันเป็น “สิ่งสมมุติ” เพราะชีวิตมันไม่มีจริง มันเป็นเพียง.. “การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ”

จงทำหน้าที่ให้ดี โดยไม่มีความทุกข์ ให้สงบ เย็น และ เป็นประโยชน์ ( ทั้งต่อตนเอง และ ผู้อื่น )
เพราะทุกสิ่งทุกอย่าง เราต้อง…คืนให้ “กลับสู่ธรรมชาติ” ดังเดิม แม้แต่ร่างกายที่เราเฝ้าดูแลก็ตาม”

โลกนี้เหมือนละคร ร่างกายนี้ เรายืมธรรมชาติมาใช้เท่านั้น อย่าไปหลงกล มายาของโลกนี้
มีสติตื่นรู้อยู่กับปัจจุบัน มีความสุขอยู่กับทุกโมเม้น
ในปัจจุบันทุกขณะจิต ก้าวเดินบนเส้นทางที่ถูกต้อง

-พุทธทาสภิกขุ-