VDO CLIPS

21/07/2022

ความสุข ไม่ได้เกิดจากการได้ หรือเอาเข้าตัวเท่านั้น ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลหรือ"การแบ่งปัน"

วันนี้วันพระ
ความสุข
ไม่ได้เกิดจากการได้
หรือเอาเข้าตัวเท่านั้น
ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลหรือ"การแบ่งปัน"
ก็เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขอย่างหนึ่ง
สุข เพราะเห็นผู้ทุกข์ยากได้แย้มยิ้ม
สุข เพราะได้ทำสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิต

- พระไพศาล วิสาโล -

#ธรรมทาน #benznk